» Việt Karaoke

Tình nhỏ mau quên - Hương Thủy, Quang Lê