» Việt Karaoke

Cô Gái Bán Sầu Riêng - Y Phụng, Minh Phụng