» Việt Live Show

Giờ thì anh đã biết - Minh Tuyết, Bằng Kiều