» Việt Live Show

Sầu tím thiệp hồng - Mạnh Quỳnh, Hương Thủy