Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

968 Views


Năm Ngàn Năm Trước


Tác giả: Trần Quan Long

Từ năm-ngàn năm, tôi đang chết từ năm-ngàn năm.
Từ năm-ngàn năm, giọt sao buồn bay vào cõi thiên-thụ
Để hôm nay khỏi nhục làm người dân mất nước,
Để hôm nay đừng ôm gót kẻ thù.

Hãy lụi cho tôi vài ba mũi mác
Vào trái tim băng-hoại máu đen ngòm.
Có một quê-hương đẹp hơn hoài-bão
Đã ngu-ngơ để lạc mất linh-hồn.

Hãy chặt tôi ra làm trăm ngàn mảnh,
Thịt xương tôi làm phân-bón ruộng đồng.
Lúa nở bông, những bông vàng kiêu-hãnh,
Mảnh hồn đau đỡ tủi với non sông.

Từ năm-ngàn năm, tôi đang chết từ năm-ngàn năm.
Từ năm-ngàn năm, giọt sao buồn bay vào cõi thiên-thụ
Để hôm nay khỏi nhục làm người dân mất nước,
Để hôm nay đừng ôm gót kẻ thù.

Related Videos for Năm Ngàn Năm Trước