http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnJGtLmNSFsQDslyZDctvnLn -

Album/Playlist




Mình Ơi-Tủi Phận - Duy Trường



Phận Nghèo Cô Đơn - Duy Trường


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Buồn Con Sáo Sậu Duy Trường 515
02. Mình Ơi Duy Trường 443
03. Lỡ Hẹn Duy Trường 419
04. Tủi Phận Duy Trường 494
05. Nhớ Mãi Một Người Duy Trường 338
06. Phận Nghèo Cô Đơn Duy Trường 351

Related Videos