http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZncnTZHNVJdRhvJTLDJyFnkm -

Album/Playlist
Xẩm Hà Nội - Various ArtistsXẩm Tàu Điện - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xẩm Various Artists 242
02. Xẩm Tàu Điện Various Artists 277
03. Xẩm Xoan Various Artists 225
04. Xẩm Ba Bậc ( Xẩm Nhà Trò ) Various Artists 285
05. Lỡ Bước Sang Ngang Various Artists 326
06. Xẩm Huê Tình Various Artists 245
07. Xẩm Chợ Various Artists 282

Related Videos