http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZncnTZHNVJdRhvJTLDJyFnkm -

Album/Playlist
Xẩm Hà Nội - Various ArtistsXẩm Tàu Điện - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xẩm Various Artists 251
02. Xẩm Tàu Điện Various Artists 295
03. Xẩm Xoan Various Artists 233
04. Xẩm Ba Bậc ( Xẩm Nhà Trò ) Various Artists 295
05. Lỡ Bước Sang Ngang Various Artists 351
06. Xẩm Huê Tình Various Artists 254
07. Xẩm Chợ Various Artists 290

Related Videos