http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZncnTZHNVJdRhvJTLDJyFnkm -

Album/Playlist
Xẩm Hà Nội - Various ArtistsXẩm Tàu Điện - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xẩm Various Artists 245
02. Xẩm Tàu Điện Various Artists 281
03. Xẩm Xoan Various Artists 225
04. Xẩm Ba Bậc ( Xẩm Nhà Trò ) Various Artists 286
05. Lỡ Bước Sang Ngang Various Artists 335
06. Xẩm Huê Tình Various Artists 248
07. Xẩm Chợ Various Artists 282

Related Videos