http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZncnTZHNVJdRhvJTLDJyFnkm -

Album/Playlist
Xẩm Hà Nội - Various ArtistsXẩm Tàu Điện - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xẩm Various Artists 245
02. Xẩm Tàu Điện Various Artists 285
03. Xẩm Xoan Various Artists 226
04. Xẩm Ba Bậc ( Xẩm Nhà Trò ) Various Artists 288
05. Lỡ Bước Sang Ngang Various Artists 342
06. Xẩm Huê Tình Various Artists 254
07. Xẩm Chợ Various Artists 285

Related Videos